Wednesday, 10 June 2020 at 15.00 wib on Instagram @bentarabudaya.jakarta